Parishes of the Vicariate of St. Anne, Roman Catholic Diocese of Malolos

Parishes of the Vicariate of St. Anne, Roman Catholic Diocese of Malolos
These are the parishes of the Vicariate of St. Anne (Hagonoy, Calumpit and Paombong in Bulacan)

Saturday, April 27, 2013

MGA LARAWAN | PORTFOLIO: Mga Mahal na Araw sa Parokya ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario
Mula sa Patnugot: Ang koleksyon na ito ng mga larawan ay para sa isang natatanging pagtingin sa mga gawaing Katoliko sa bayan ng Hagonoy, Bulakan lalo na sa pagdiriwang ng tinatawag na Semana Santa o “Holy Week”. Dito sa panahong ito inaalala ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Sa pamamagitan ng portfolio na ito, nais ipakita ng pahayagan ang mga kaganapan sa pagdiriwang na ito sa ating bayan. Nailagay ang koleksyon na ito sa unang quarter ng Catholic Hagonoeño dahil natapat ngayong quarter ang Semana Santa.

Volume 2: Parish of Nuestra Señora del Santissimo Rosario

Semana Santa:


     Isang pagdiriwang na bumubuo sa ating ala-ala tungkol sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Sa pamamagitan ng mga kaganapan na ipinapakita, lalo na ang mga ritwal tulad ng paghuhugas ng kamay tuwing Huwebes Santo, and pagpaparangal sa krus tuwing Biyernes Santo, and paghihintay para sa nabuhay na Panginoon tuwing Sabado Santo at and pagsalubong ng nabuhay na Panginoon at ni Inang Maria tuwing Encuentro tuwing Linggo ng Pagkabuhay. Ang lahat ng ito ay mga tanda ng ating pagtatangkilik para sa sakripisyo ng Panginoon. Sa Parokya ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario, nagaganap ang mga ito lalung-lalo na sa mga takdang araw kung kailan nasasaksihan ang prusisyon. Sa parokya ng Sto. Rosario, nagkaroon ng tatlumpu't  tatlo (33) na imahen na iprinusisyon. Ang mga ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang pagpapakita sa mga sumusunod na araw: Miyerkules Santo, Biyernes Santo at sa Linggo ng Pagkabuhay.

     Ang tatlumpu't tatlong imahen ay ang mga sumusunod:

Apostol San Pedro
Siya ang pinuno ng mga disipulo ni Kristo na kinilalang tumanggi sa Kanya ng tatlong 
  beses noong nadakip si Jesus upang di siya mapahamak sa kaguluhan laban kay Kristo.

Apostol San Judas Tadeo
- Isa sa mga disipulong tinawag ni Kristo. Bukod sa kanya, hinihikayat din ang mga 
   mananampalataya na kumpletuhin ang lahat ng mga disipulo bukod siyempre kay 
   Judas Iscariote.

San Lazaro de Betania
Isa sa mga kaibigan ni Kristo na ayon sa kasulatan ay kanyang binuhay buhat ng kanyang
  pagmamahal para sa kanyang kaibigan. Siya ay kapatid din nina Sta. Marta at Sta. Maria 
  ng Betania.

Si Jesus at ang babaeng Samaritana
Isa sa mga kaganapang makikita sa kasulatan na kung saan ipinangako ni Jesu-Kristo ang
  pagbibigay ng tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa gayong pangako,
  marami ang naniwala sa Kanya sa mga Samaritano.

Humenta
- Ito ang pagsasalarawan ng dakilang pagpasok ng Panginoon kasama ng Kanyang mga 
  disipulo sa Jerusalem na kung saan sinalubungan sila ng mga tao na may mga hawak-
  hawak na mga palaspas, tanda ng kanilang pagpupunyagi kay Jesus na Mesiyas.

La Ultima Cena
Ito ang pagsasalarawan ng Huling Hapunan ng Panginoon kasama ang mga disipulo. Dito
  Niya binigyang halaga ang tinapay at alak ng Paskwa upang maging tanda ng kanyang
  pagpapakasakit bilang Kanyang katawan at dugo.

La Oracion en el Huerto
Ito ang pagsasalarawan ng pagpapakasakit ni Kristo sa hardin ng Hetsemani. Tradisyunal
  dito ang makita ang isang anghel bilang tanda na Siya'y nagdarasal sa Diyos Ama.

La Traicion
Ito ang pagsasalarawan ng pagtataksil ni Judas Iscariote kay Jesus. Sa pamamagitan ng 
  halik ni Judas, nadakip si Jesus para dalhin sa Sanhedrin.

Señor Jesus Cautivo
Ito ang pagsasalarawan ng pagdakip at pang-aalipusta kay Jesus nina Caiaphas at ang  
  mga Pariseo na kung saan hinatulan siya ng panglalapastangan sa pangalan ng Diyos
  dahil sinabi Niya na Siya'y anak ng Diyos. Kasama na din dito ang pagdadala sa Kanya 
  kay Pilato para sa paglilitis.

Jesucristo de la Columna
Ito ang pagsasalarawan ng Kristong nakagapos sa haliging bato na pinalo ng mga 
  Romano. Inutos ito ni Pilato upang maawa ang mga Hudio kay Jesus upang Siya'y 
  pakawalan, ngunit hindi ito naganap.

Señor Jesus Desmayado
Ito ang pagsasalarawan ng Kristong naghihinagpis habang nakagapos sa haliging bato.
  Tanda ito ng kanyang kahinaan sa loob ng sakripisyong Kanyang ginawa, kaya naman
  ang bansag na desmayado.

Mater Amargura 
Ito ang pagsasalarawan ni Mariang naghihinagpis. Ang ibig sabihin talaga ng amagura ay
  kalungkutan o kapaitan ng loob dahilan ng sakripisyong dinaranas ng kanyang anak.

Ecce Homo
Pagpapatanaw ni Pilato
Sto Cristo de la Sentencia
- Ipinapakita ng tatlong pagsasalarawan na ito ang Kristong ipinakita sa mga tao na may 
   suot-suot na koronang tinik at pulang damit. At sa pagpapakita na ito, dito Siya hinatulan
   ni Pilato ng kamatayan. Dito naganap ang daan patungo sa Krus na nasa Kalbaryo.

Nuestro Padre Jesus Nazareno
Ito ang pagsasalarawan ni Kristong dala-dala ang krus patungong Kalbaryo. Kulay itim ang
  imahen upang ipakita ang impluwensyang Mehikano sa imahen noong panahon ng mga 
  indio sa pananakop ng mga Kastila. 

Encuentrio de Hijo con su Madre
Ito ang pagsasalarawan ng pagkakakita ng nagdurusang Ina at nang nagdurusang Anak. 
  Ipinapakita dito ang sakit na nararamdaman ng mag-ina sa kanilang pagpapakasakit.

Nuestro Padre Jesus de la Tercera Caida
Ito ang pagsasalarawan ng pagkakadapa ni Kristo ng tatlong beses sa daan ng Kalbaryo.
  Ipinapakita dito ang pagpapakahirap na ginawa kay Jesus na nagdulot sa kanyang 
  pagkakadapa.

Santo Cristo de la Calvario
Ito ang pagsasalarawan ni Kristong nakapako sa krus. Ito na misimo si Jesus na napako
  sa krus para sa ating kaligtasan.

La Pieta
Ito ang pagsasalarawan ni Jesus na ibinaba sa krus upang mayakap ni Maria. Sa 
  kamatayan ni Jesus, wala nang ibang gusto ang Mahal na Ina kundi ang mabalik sa 
  kanyang piling ang anak na namayapa.

Virgen de la Angustia
Nuestra Señora dela Soledad
Ito ang mga imahen ng Mahal na Ina na nagluluksa tulad ng Mater Dolorosa, ngunit ito'y 
  habang naibaba si Jesus sa krus.

Santo Cristo de la Sagrada Mortaja
Ito ang pagsasalarawan ni Jesus na dinadala nina Nicodemus at ni Jose ng Arimatea.   
  Sila ang humingi ng katawan ni Kristo mula kay Pilato upang mailibing sa isang kuweba 
  bago magsimula ang Araw ng Pamamahinga.

Santa Veronica
- Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
  pumunas sa nagdurugong mukha ni Kristo na naging dahilan ng pagkakadikit ng duguang
  imahen ng mukha ni Kristo sa telang kanyang pinampunas.

Santa Juana de Cusa

Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
  isa sa mga naging saksi sa pagkamatay ni Kristo. Asawa siya ni Cusa na isa sa mga
  katulong ni Herodes Antipas.

Santa Maria Cleopas

Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
  isa sa mga Maria na natala sa Banal na Kasulatan na naging saksi di lamang noong 
  pagkamatay ngunit pati na din noong muling pagkabuhay.

Santa Maria Salome

Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ay
   ipinagpapalagay na kamag-anak ni Jesus o kaya naman ang ina nina San Juan at ni 
   Santiago Apostol.
   
Santa Maria Jacobe

Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
  ina ni Santiago na pinsan ni Jesus.

Santa Marta de Betania

Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
   kapatid ni Lazaro ng Betania na naging abala sa pagbibisita ni Kristo sa kanilang tahanan.

Santa Maria de Betania
Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
  kapatid nina Lazaro at Marta ng Betania na nakikinig kay Jesus habang naging abala
  sa presensya ng Panginoon. Naiiba siya kay Sta. Maria Magdalena.

Santo Entierro
- Ang namatay na Kristo na ating Panginoon na hinahanda para sa paglilibing. 

Santa Maria Magdalena

Siya ang nasa hanay ng mga babaeng gumanap sa pagpapakasakit ni Jesus. Siya ang
   dating babaeng mababa ang lipad na noo'y lininis ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalis
   ng mga demonyo. Hangang sa huli siya ang naging tapat na lingkod na naging dahilan
   kung bakit siya ang unang pinagpakitaan ni Kristo sa Kanyang muling pagkabuhay.


San Juan Evangelista

Siya ang disipulong naiwan at sumunod hanggang sa kamatayan ng kanyang Rabbi. Sa 
   kanya ipinagkatiwala ni Kristo si Mariang Kanyang ina.

Mater Dolorosa

Ang imahen ng Inang Maria na nagluluksa para sa kanyang anak. Kita sa kanyang puso 
  ang pitong tabak na tanda ng kanyang mga naging paghihirap, kasama na dito ang 
  kamatayan ni Jesus.


HOLY WEDNESDAY/MIYERKULES SANTO

Ika-6 ng Gabi: Banal na Prusisyon
Tuwing Viernes Dolores, inaalala ang mga sakit ng Mahal na Birheng Maria, kaugnay ng pitong tabak na sumaksak sa kanyang puso, tanda ng pitong kaganapan na naging sakit para sa Mahal na Ina.HOLY WEDNESDAY/MIYERKULES SANTO

Ika-6 ng Gabi: Banal na Prusisyon
Tuwing Miyerkules Santo sinisimulan ang pagpaparangal sa Pasyon ni Kristo matapos gawin ang rito ng Tenebrae o ang pagpapatay sa mga kandilang nagsisimbolo sa liwanag ni Kristo bago ang kanyang pagpapakasakita sa Biyernes Santo.
Estandarte para sa prusisyon ng mga Mahal na Araw
Apostol San Pedro
Humenta
La Ultima Cena
Jesu Cristo dela Columna
Señor Jesus Desmayado
Ecce Homo
Pagpapatanaw ni Pilato kay Jesu Cristo sa mga Hudio
Santo Cristo dela Sentenciada
Nuestro Padre Jesus Nazareno
Encuentro de Hijo con su Madre
Sta. Veronica
Sta. Juana de Cusa
Sta. Maria Cleofas
Sta. Maria Salome
Sta. Marta de Betania
Sta. Maria Magdalena
San Juan Evangelista
Mater Dolorosa
 GOOD FRIDAY/BIYERNES SANTO
Ika-3 ng Hapon: Pagpaparangal ng Krus (Veneration of the Cross)
Sa kamatayan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, inaalala ng mga Katoliko ang mga naganap noong naganap ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Dito sa pagpaparangal ng Krus, ginaganap ang ating pag-alala sa Dakilang Sakripisyo ng Diyos para sa sanlibutan.


Ang pagpaparangal sa Sta. Cruz sa pamumuno ng Kura Paroko,
Rdo. P. Quirico L. Cruz.
Ika-6 ng Gabi: Good Friday Procession (Prusisyon Tuwing Biyernes Santo)
Ang prusisyon na isang makulay na tradisyon sa mga Katoliko tuwing Semana Santa sa Pilipinas ang isa sa mga mahahalagang bahagi na nasasaksihan ng mga mananampalataya ng Hagonoy. Isa itong pagpapalabas ng mga kaganapan sa pagpapakasakit ng Panginoon at sa kanyang pagpanaw upang maligtas ang sanlibutan sa kanilang mga kasalanan.

Apostol San Pedro
San Lazaro de Betania
Humenta
La Oracion en el Huerto
Mater Amargura
Ecce Homo
Sto. Cristo dela Sentencia
Nuestro Padre Jesus Nazareno
Nuestro Padre Jesus dela Tercera Caida
Sto. Cristo dela Calvario
La Pieta
Sto. Cristo dela Sagrada Mortaja
Sta. Marta de Betania
Sta. Maria Magdalena
San Juan Evangelista

Ang Inang Nagluluksa, Mater Dolorosa
Ang Paglilibing ni Kristo sa Visita ng Mercado habang pinaliligiran ng mga apostol.

Ika-5 ng Umaga: Easter Sunday Procession
(Prusisyon Tuwing Umaga ng Linggo ng Pagkabuhay)Bilang pag-alala naman sa pangako ni Kristong pagkabuhay na mag-uli matapos ang tatlong araw ng kanyang kamatayan, ginaganap ang prusisyon tuwing Linggo ng Pagkabuhay. Dito makikita ang sikat na encuentro o "salubong" ng Mahal na Birhen, ang Nuestra Señora de la Alegria at ang Panginoong Muling Nabuhay na isang natatanging tradisyon sa mga Katoliko sa bansang Pilipinas.

                                                         Si Kristong Muling Nabuhay
         Si Maria Magdalena, ang unang nakakita sa mahal na Panginoong Muling Nabuhay.
                                    Si San Juan, ang minamahal na disipulo ng Panginoon.
    Nuestra Señora de Alegria, ang natutuwang birhen sa pagkakakita niya sa kanyang Anak.

Page 3 of 5
Please press Older Posts for Page 4.

No comments:

Post a Comment